Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 2. Basic training / CrossFit Gorinchem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54636744
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training / event worden afgelast.
 4. De deelnemer is verplicht eventueel fysiek onbehagen, extreme vermoeidheid of blessures te melden bij de instructeur vóór aanvang van de les, of indien zulks tijdens de les ontstaat, dit tijdens de les te melden bij de instructeur. Bij eventuele blessures zal de instructeur een aangepast programma maken.
 5. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Basic training / CrossFit Gorinchem of trainers die werkzaam zijn voor ons zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere lichamelijke schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 6. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Basic training CrossFit Gorinchem is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Basic training CrossFit Gorinchem georganiseerde activiteiten.
 7. Een training is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 8. Inschrijven voor één proefles van de trainingen van Basic training CrossFit Gorinchem kan uitsluitend na aanmelding via de website:
  https://www.basic-training.nl/ of onze gebruikersapplicatie PersonaltrainerApp; https://app.personaltrainerapp.nl/account?id=2343
 9. Betaling van de kosten voor een rittenkaart en / of abonnement zijn per maand (Aanbod is minimaal 5 lessen week). dit geschiedt via overschrijving op rekening nummer NL79 INGB 0005 8816 48 t.n.v. Basic training o.v.v.
 10. Alle betalingen gaan via de Personaltrainer.app.
 11. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je strippenkaart en / of abonnement. De strippenkaart en / of het abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en heeft een geldigheidsduur respectievelijk 6 maanden of een jaar. Al onze abonnementen worden stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Je kan deze dus na de vaste periode beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.
 12. Jezelf afmelden van een les kan maximaal 4 uur van te voren hierna zal er een strip in rekening worden gebracht. Ook bij 1, 2 of 3x maandelijkse abonnementen betekend dit dat er een credit verloren gaat.
 13. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Basic training / CrossFit Gorinchem bewaard zullen worden. Basic training verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 14. We gebruiken je email adres voor contact momenten en informatie mail.
 15. Voor onze marketing gebruiken we media die we tijdens de lessen gemaakt hebben. Ook voor reclame doeleinden, Wil je hier niet gebruik van maken. Stuur ons een email dan houden we hier rekening mee.
 16. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 17. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 18. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
 19. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen. (doktersverklaring)
 20. Bij zwangerschap en/of een ernstige blessure kan, indien dit aangevraagd wordt het abonnement worden opgeschort. Al moet u in dat geval wel een doktersverklaring laten zien. Hier moet met name instaan welke termijn u redelijkerwijs de activiteiten bij ons niet kan beoefenen. Wij streven er echter altijd naar om je te helpen in de vorm van alternatieve trainingen.
 21. Als je gaat verhuizen, geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
 22. Wij streven ernaar in de box een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan zullen wij de toegang tot de box ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Basic training CrossFit Gorinchem.
 23. Door een account aan te maken in onze app en/of Bij inschrijving, meedoen aan een van onze trainingen ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.
 24. Onze AVG werkwijze/ regels kan je hier inzien.
'.